Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in večjo interaktivnost. Nastavitev zasebnosti Zapri

Vračilo blaga

Reklamacije in informacije

V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah pričakujemo vaše sporočilo na:

E-naslov: info@igrace.eu,

Tel:  00386 (0)41 778 702,

Naslov in sedež podjetja: Rok Toys d.o.o., Kamniška 24, 1235 Radomlje.

Podjetje Rok Toys d.o.o. se obvezuje, da bo vse spore reševalo sporazumno. V kolikor spora ni možno rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Rok Toys d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Rok Toys d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
 

Pritožbeni postopek-Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga informacija o odgovornosti podjetja

V nadaljnem besedilu navajamo informacije o  pritožbenem postopku in rokih kot to veleva ZVPot(37-39 člen) 

Kupec naročenega blaga na www.igrace.eu ima pravico, da v roku dveh mesecev od prevzema blaga podjetju sporoči na e-naslov: info@igrace.eu ali na tel: 00386 (0)41-778 -702 (pon-pet: 8-19h), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kot to veleva ZVPot 37-39. člen.

Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Rok začne teči en dan po datumu prevzema naročenega blaga.  Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, nespremenjeno in v originalni embalaži. 

Podjetje vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, v kolikor pa se kupec strinja pa se vplačani znesek naročenega blaga  vrne na TRR uporabnika. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14  dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu po predhodnjem dogovoru izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Pravico do zamenjave blaga, vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov – povezava: https://www.zps.si/images/stories/zakoni/zvpot_enpb_dec11.pdf (neuradno prečiščeno besedilo).

Prosimo, da nas pred vračilom blaga obvestite na e-naslov: : info@igrace.eu ali na tel: 00386 (0)41-778 -702 (pon-pet: 8-19h)

 

Stvarna napaka

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Roki in informacije za uveljavitev stvarne napake in informacija o odgovornosti podjetja za stvarne napake- 37. do 39. člen ZVPot ter info iz ZVPot 43.člen ter 25.b člen

- 37.a člen

-Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

 -Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

-37.b člen

- Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

- Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

 

- 37.c člen

- Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

-      odpravi napako na blagu ali

-      vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-      blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-      vrne plačani znesek.

- V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

- Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

 

- 37.č člen

- Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.

- Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

 

- 38. člen

- Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

-      odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

-      vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

-      ponovno opravi storitev ali

-      vrne plačani znesek.

- Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

 

-39.člen

- Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona .

- Podjetje bo pisno odgovorilo potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

43.b člen

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, bo potrošnik dobil v času, ki je primeren glede na sredstvo komunikacije, najkasneje pa preden ga zavezuje pogodba ali ponudba vse informacije  o:

 1. nazivu,sedežu podjetja
 2. bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se izpolnitev;
 3. ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
 4. morebitne stroške dostave;
 5. podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali izpolnitve;
 6. opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č členom tega zakona; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom nima pravice do odstopa mora biti o tem izrecno obveščen;
 7. stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo potrošnik običajno plačuje;
 8. rok veljavnosti podatkov iz 2., 3. in 5. točke tega odstavka.43.č člen

43.c člen

-Podjetje mora potrošniku v primernem času zagotoviti na primernem trajnem nosilcu podatkov podatke iz prejšnjega člena vendar najkasneje ob dobavi blaga ali začetku opravljanja storitve, če mu ti podatki niso bili dani na takšen način že prej.

- V roku iz prejšnjega odstavka mora podjetje zagotoviti še:

1. pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v primerih iz petega odstavka 43.č člena te pravice nima;

2. naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave;

3. podatke o servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih;

4. pogoje za odpoved pogodbe

- 43.č člen

-Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.  Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

-Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena tega zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka tega člena pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago

- Če podjetje izpolni svojo obveznost  po dobavi blaga, začne teči štirinajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok treh mesecev iz naslednjega odstavka.

-Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena tega zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta rok začne teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago. S potekom tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi.

- 43.d člen

-Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena odstopil od pogodbe, mu  podjetje vrne vsa opravljena plačila.

- Vračilo plačil bo podjetje opravilo takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, bo potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačalo še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.

-Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v tridesetih dneh po sporočilu iz prvega odstavka prejšnjega člena. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

-Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

-25.b člen

Podjetje prodaja blago vsem potrošnikom pod enakimi pogoji.

 

Kupec mora  z obvestilom navesti natančen opis napake. 

Shranjevanje pogodbe (naročila)

Vsa opravljena naročila se arhivirajo na naslovu Rok Toys d.o.o., Kamniška 24, 1235 Radomljej. Naročila in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo na e-naslov: info@igrace.eu .